Όπως φαίνεται άπό τήν άποτυπωμένη ήμερομηνία δημοσιευσεώς του, τό άκόλουθο μήνυμα έγγράφει καί έδημοσιεύθει, είς τήν ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ ΜΑΣ καί είς τήν αύτήν θεματολογικήν ένότητα ( " ΓΕΝΙΚΑ") τήν 7η Μαρτίου 2006. Δηλαδή πρίν τέσσερεις (4) μήνες καί τρείς καί είκοσι (23) ήμέρες άπό σήμερα 27η Ίουλίου 2006. Όπως δύναται νά διαπιστωθεί, άπό τό άπλό διάβασμά του, είς τό μήνυμα άναφέρεται, διά πρώτη τότε φορά τό όνομα τής συνοικίας Μπαρμπούτα καί ή πιθανή σχέσις της μέ τήν " έξαφάνησιν" τού μικρού παιδιού. Ή άναφορά δέ αύτή, διά τά τότε έρευνητικά, άστυνομικά καί δικαστικά δεδομένα, ήταν " άσχετη καί τρελλή" . Είς τό παρόν δέ μήνυμα, θά άποφύγω καί τήν άπλή μόνο έπισήμανσιν τών λόγων,διά τούς όποίους τά " έρευνητικά λαγονικά" ( ίδιωτικοί άστυνομικοί , Σύλλογοι...καί τών Μ.Μ.Ε.) προσεπάθησαν έπισταμένως καί έπέτυχαν νά άποκλεισθεί άπό τίς άστυνομικές καί δικαστικές έρευνες ή Μπαρμπούτα. Θά άποφύγω, έπίσης νά άναφέρω, μέ ποίο άπαξιωτικό καί χλευαστικό τρόπο Βερροιώτησσα Χρήστρια τού Φόρού ' ΙΝΕΡΝΝΕΤ" άναφέρθηκε είς τήν περί Μπαρμπούτας έπισήμανσίν μου τούτη. Όπως όμως,καθ΄όλον τού Ίούλιο 2003, πληροφορηθήκαμε άπ΄όλα τά Μ.Μ.Ε. , οί έρευνες άναζητήσως ίχνών καί στοιχείων τού " έξαφανησθέντος Άλέξ" έστράφησαν καί έπραγματοποιήθησαν ( έπεχειρήθησαν) είς τήν περί ού ό λόγος περιοχή ( συνοικία) τής Μπαρμπούτας. Φυσικά οί έρευνες αύτές άπέτυχαν, καί διότι δέν έγίναν είς τούς, είς τήν συνοικίαν αύτήν χώρους λατρείας άλλά είς τό διαχίζοντάς την ποτάμι. Τό έάν ό Άλέξ έδολοφηνήθει άπό τούς συνομιλικούς του,ή έπεσε θύμα έμπόρων όργάνων, ή έθισιάσθει είς κάποια θρησκευτική άνθρωποτελετουργεία είναι έν έρώτημα, τού όποίου ή άπάντησις δέν δύναται, πρός τό παρόν, νά δωθεί καί κυρίως διότι, ή Δικαιοσύνη έχει ήδη άπαγγίλει κατηγορία είς τούς φερόμενους ώς δράστε άνήλικους. Θέμα: ΟΙ "ΕΞΑΦΑΝΗΣΕΙΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΘΥΜΑΤΑ, Θρησκευτικών τελετουργειων και ανθρωποφαγιών ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ομάδα: ΠΥΛΑΓΩΓΟΙ Δημοσιεύσεις: 639 Μέλος από: Σεπ. 2002 Δημοσιεύθηκε: Μαρ. 07 2006,04:16 ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΟΠΟΥ « ΧΑΝΟΝΤΑΙ» ΕΠΑΝΕΛΛΗΦΘΗ Η ΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΕΣ; ΤΟΥΣ πρώτους κυρίως μήνες τού τρέχοντος έτους, πληθένουν συνεχώς οί καταγγελείες έξαφανησεων άνήλικών Ελληνοπαίδων. Τις « εξαφάνισης» αύτές τίς αποδίδουν κυρίως είς, « άρπαγές των «Ελληνόπουλων τούτων άπό έγκληματικές συμμορίες μέ σκοπό τήν αφαίρεση, άπό τά « άρπαζόμενα» «Ελληνόπουλα, καί όχι μόνο, όργάνων καί τήν πώληση τών όργάνων αύτών είς « είδικευμένες είς μεταμοσχεύσεις κλινικές τής Άλβανίας καί Ίταλίας. ΟΠΩΣ ήδη ξέρουμε άπό τά δελτία είδήσεων τών ραδιοτηλεοπτικών Διαύλων σέ παραλίας τού Βόλου καί τού Θερμαϊκού έχουν βαρεθεί πτώματα «εξαφανησθέντων» παιδιών άκρωτηριασμένα καί μέ μόνο τό κάτω μέρους του σώματός των . ΣΥΜΠΩΜΑΤΙΚΩΣ, «ή άλματώδη κλιμακωτή αύξισις τών «έξαφανήσων» άρχισε μετά τήν « άποχώρησιν τών έποίκων Ίσραηλιτών άπό τήν Λωρίδα τής Γάζας καί τήν μετεγκατάστάσιν των είς τήν Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Βόλο, Λάρισσα, Τρίκαλα καί κυρίως είς τήν Βέρροια. ΕΙΣ τήν τελευταία, ώς γνωστό, και από το κεντρικότερο της σημείο, τήν πλατεία ΕΛΗΑ. « έξηφανήσθει» προσφάτως ένα 12χρονο άγόρι Ρωσσίδος συζευγμένης μέ Έλληνα. Διά τήν άνεύρεσιν, τού άγοριού αύτού έγιναν καί γίνουνται έκτεταμένες έρευνες άπό τήν Αστυνομία τής περιοχής, άπό τό « Σύλλογο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ καί άπό τηλεοπτική εκπομπή. ΕΝΩ, άπό τήν πρώτη καί τόν δεύτερο καί κυρίως τήν τρίτη, « έχουν κτενισθεί καί κτενίζονται» «ή Πόλις τής Βέρροιας καί οί γύρω περιοχές», Κανείς άπό τούς έρευνητές αύτούς καί κυρίως ή Αστυνομία, δέν τόλμησε νά πλησίαση τίς Συνοικίες Μπαρμπούτα καί Προμηθέας τής Πόλεως αύτής καί νά έρευνήσει τό «τ ρ ε λ λ ό» ένδεχόμενο νά εύρίσκεται, είς τίς Συνοικίες αύτές, κάποια θυσιαστήριο καί άφαιμακτήριο αίματος. ΕΠΕΙΔΗ, τούς έπόμενους μήνες, άλλά και ήμέρες (λόγω έλεύσεως της Λαμπρή - Πάσχα- ) , τά κρούσαματ αύτά θά πάρουν δραματικές διαστάσεις, κύριως είς τίς Άχαρνές ( Μενίδι), Λίοσια, Αγίους Άναργύρους άλλά καί είς τήν εύρύτερη Θεσσαλονίκη Μήπως πρέπει ή Νέα Πολιτική καί Ύπηρεσιακή Ήγεσία τού Ύπουργείου Δημοσίας Τάξεως νά άρχίσει, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ νά άναζητά καί άποκαλύπτει τούς τόπους καί χώρους πραγματοποιήσεως αίματιρών θρησκευτικών τελετουργειών καί άνθρωποφαγιών ; ΠΡΟΣ τό παρόν αύτά τά όλίγα καί φυσικά δυσκολονόητά καί « πολύ τρελλά» μά σαφώς όμως μόνο σηματοδωτικά.