Από την 1η έκδοση του 1969 [σσ. 3(5), 108(110)]

http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/view.html?action=download&code=01-19392